Focus on Transformers, Inductors, Transformers, Reactors, Power adapter and Switching Power
Chinese
Contact Us
 • Address: Dongguan City, Guangdong Province China Wen Tang Dongcheng District Tea Industrial Road No. 16
 • Contact person: Xiao Zhen Wu
  Tel: +86-769-22010719
  Hand machine: 13433668876
  Fax: +86-769-22084050
  E_mail:dzwx@
Product classification
 • Dongguan Dazhong Electronics Co., Ltd. | transformer | inductance | adapter | reactor | transformer
 • Dongguan Dazhong Electronics Co., Ltd. | transformer | inductance | adapter | reactor | transformer
 • Dongguan Dazhong Electronics Co., Ltd. | transformer | inductance | adapter | reactor | transformer
 • Dongguan Dazhong Electronics Co., Ltd. | transformer | inductance | adapter | reactor | transformer
 • Dongguan Dazhong Electronics Co., Ltd. | transformer | inductance | adapter | reactor | transformer
Contact information
 • Contact person: Xiao Zhen Wu
 • Tel:+86-769-22010719
 • Phone:13433668876
 • E_mail:dzwx@